آب مایه حیات

آب مایه حیات

آب حیاتی‌ترین سرمایۀ زندگی و اصلی‌ترین عامل توسعه و نیاز بشری محسوب می‌گردد. امروزه با تحولات اجتماعی و آگاهی‌های عمومی، مقولۀ کیفیت آب از یک موضوع تخصصی فراتر رفته و حساسیت‌های اجتماعی نسبت به کیفیت آب و توجه بیشتر به جنبه های ظاهری آن، موضوع کیفیت آب را به عنوان یکی از مهم ترین معیارهاي آن قرار داده است. همچنین افزایش تدریجی بار آلودگی ها وتغییر ماهیت آلاینده های منابع آب و دور شدن منابع تأمین از نقاط مصرف و گستردگی خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب ، کاهش تدريجی کیفیت آب و نیاز به تصفیه آن را در پی داشته است. همه این موارد باعث شده است امروزه آب بعنوان عنصری مشابه با نفت دیده ‌شود که تقاضا برای آن افزایش می‌یابد اما تامین و فراوری آن محدود است.

سفارش شما با موفقیت به سبد خرید اضافه شد